Projekt e-Senior w gminie Zabierzów- rektutacja!

Projekt e-Seniorjest realizowany na terenie gminy Zabierzów w ramach e-senior65-1519632625
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych
przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności
korzystania z komputera i Internetu.
Szkolenia są bezpłatne. Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu otrzyma nieodpłatnie
tablet, na którym pracował podczas szkoleń, na własność wraz z kompletem materiałów
szkoleniowych.
W rekrutacji do projektu może wziąć udział każda osoba, która spełnia następujące kryteria
dostępu:
– Ukończenie 65 lat,
– Zamieszkanie na terenie gminy biorącej udział w projekcie.
W ramach szkoleń przewidziano 15 spotkań w wymiarze 3 godzin lekcyjnych oraz 3 spotkania
animacyjne po 2 godziny lekcyjne. Spotkania animacyjne mają na celu utrwalenie zdobytych
podczas szkoleń umiejętności. Spotkania szkoleniowe będą oferowane na dwóch poziomach
zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu
zaawansowanego jest opcjonalna  i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników
projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 9 osobowych, a ich tematyka będzie
obejmować następujące zagadnienia:
 Pierwsze kroki z tabletem i Internetem
 Jak ocenić wiarygodność źródeł w Internecie?
 Moja pierwsza poczta elektroniczna
 Skype – bezpłatne rozmowy z rodzina i ze znajomymi
 Facebook – serwis społecznościowy
 Aktywność obywatelska online
 Zarządzanie tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP
 Podstawy obsługi edytora tekstu
 Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego
 Robienie zdjęć oraz prosta edycja obróbka/nagrania wideo
 Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych
 Sprawy codzienne a Internet
 Potrzeby duchowe a Internet
 Zarządzanie swoimi finansami
 Rozrywka z Internetem
W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zobowiązane będą do
dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych. Osoba rekrutująca
się do projektu weźmie udział w teście diagnostycznym, określającym poziom kompetencji
cyfrowych co pozwoli dostosować poziom szkolenia do umiejętności uczestnika projektu.
Chętne osoby mogą zgłaszać się do przewodniczących klubów seniora w poszczególnych sołectwach lub bezpośrednio do koordynatora ds. aktywnizacji seniorów gminy Zabierzów, Katarzyny Mroczek

Formularz zgłoszeniowy: 1. Formularz zgłoszeniowy + Deklaracja w uczestnictwie